Trong năm 2024: Ai thuộc 3 năm s.inh này buộc phải đi đổi thẻ CCCD gắn chip ngay, để quá hạn bị phạt t.iền tr.iệu

Trong năm 2024, theo quy định, người s.inh tr.úng 3 năm s.inh dưới đây phải l.àm lại thẻ CCCD gắn chip càng sớm càng t.ốt, tránh để lâu bị phạt t.iền.

Trong năm 2024, người s.inh vào năm nào sẽ phải thực hiện việc đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp?

Căn cứ tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 quy định như sau:

Độ t.uổi đổi thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 t.uổi, đủ 40 t.uổi và đủ 60 t.uổi.2. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước t.uổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến t.uổi đổi thẻ tiếp theo.

Theo đó, sang năm 2024, theo quy định hiện tại thì độ t.uổi phải đổi thẻ Căn cước công dân là đủ 25 t.uổi, đủ 40 t.uổi và đủ 60 t.uổi. Do đó, người s.inh vào một trong các năm 1999, năm 1984 và năm 1964 bắt buộc phải đổi thẻ sang thẻ căn cước công dân gắn chíp khi đến độ t.uổi nêu trên.

Tuy nhiên, theo như quy định trên thì những công dân được cấp thẻ căn cước công dân trong thời hạn 2 năm trước t.uổi nêu trên thì sẽ được sử dụng thẻ căn cước công dân đó cho đến độ t.uổi đổi thẻ tiếp theo. Ngoài ra, vừa qua Quốc Hội đã th.ông qua Luật Căn cước mới có hiệu lực từ 01/7/2024, do đó về độ t.uổi đổi thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện theo quy định tại Luật Căn cước mới được th.ông qua.

Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 Luật căn cước công dân 2014, kể từ năm 2022, việc kh.ông đổi căn cước công dân khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt t.iền từ 300.000 – 500.000 đồng.

Theo Điều 4 Th.ông tư 59/2019/TT-BTC, mức phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip được quy định như sau:

Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng kh.ông sử dụng được; thay đổi th.ông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; x.ác định lại giới tính, quê quán; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ.

Theo Th.ông tư 59/2019/TT-BTC, đổi thẻ căn cước công dân gắn chip khi có sai sót về th.ông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân thì người dân kh.ông phải nộp lệ phí. Nếu sai sót do lỗi của người dân thì lệ phí đổi thẻ căn cước công dân gắn chip theo quy định là 50.000 đồng/thẻ.

Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị m.ất thẻ căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ.

Ngan

Theo www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn

https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/trong-nam-2024-ai-thuoc-3-nam-sinh-nay-buoc-phai-di-doi-the-cccd-gan-chip-ngay-de-qua-han-bi-phat-tien-trieu-787288.html