Từ ngày 1/7/2024, lương công chức, viên chức sẽ tăng 32%

Ngày 1/7 tới đây, Nhà nước thực hiện chính sách cải cách t.iền lương ở khu vực công. Liệu có phải lương công chức, viên chức sẽ tăng 32% như nhiều người thảo luận?

Từ ngày 1-7, lương công chức, viên chức sẽ tăng 32%?

Từ 01/7/2024 khi thực hiện cải cách t.iền lương, việc tăng lương công chức 32% và 7% được lý g.iải như sau:

+ Đối với mức tăng 32%

Theo Cổng TTĐT Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ phương án tăng lương lương t.ối thiểu vùng đồng thời với l.ộ trình thực hiện cải cách t.iền lương từ 1/7/2024.

Vì vậy nếu lương t.ối thiểu vùng tăng thì mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh n.ghiệp cũng sẽ tăng cao hơn mức 3,9 tr.iệu đồng hiện nay. Ngoài ra, chính sách t.iền lương mới cũng mở rộng quan hệ t.iền lương từ 1 – 2,34 – 10 hiện nay lên 1 – 2,68 – 12.

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 tr.iệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ s.ố lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ s.ố 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 tr.iệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ s.ố 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con s.ố 18 tr.iệu đồng như hiện nay.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ t.iền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp ch.iếm t.ối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% t.iền thưởng.

Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và t.iền thưởng thì t.iền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách t.iền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động l.àm công hưởng lương (7,5 tr.iệu đồng/tháng).

+ Đối với mức tăng 7%

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV, Thủ tướng Chính phủ cho biết, từ năm 2025 trở đi, tiếp tục điều chỉnh t.iền lương tăng bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng I của khu vực doanh n.ghiệp.

Tức là sau khi thực hiện cải cách t.iền lương có bảng lương mới với mức lương tăng hơn so với hiện hành thì hàng năm công chức, viên chức vẫn được tăng lương thêm 7%.

Dự kiến tổng nguồn ngân sách Trung ương dành để thực hiện cải cách t.iền lương khoảng 132 nghìn t.ỷ đồng; nguồn tích lũy của ngân sách địa phương khoảng trên 430 nghìn t.ỷ đồng.

Như vậy ngân sách đã bố trí 562.000 tỉ đồng đảm bảo đủ thực hiện cải cách đồng bộ chính sách t.iền lương từ ngày 1-7-2024 theo Nghị quyết 27/2018 của Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách t.iền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh n.ghiệp.

Theo tính toán của Chính phủ, để thực hiện cải cách t.iền lương, dự kiến tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm từ ngân sách trong giai đoạn 2024 – 2026 là hơn 499 nghìn t.ỷ đồng. Trong đó chi cho cải cách t.iền lương là 470.000 tỉ đồng, điều chỉnh lương hưu là 11.100 tỉ đồng và trợ cấp ưu đãi người có công là 18.000 tỉ đồng.

Đặc biệt chú ý, các mức tăng nêu trên là mức tăng bình quân, nghĩa là kh.ông phải lương công chức viên chức nào cũng được tăng ở mức 32% và 7%. Mức tăng cụ thể sẽ tùy vào chức vụ, chức danh nghề n.ghiệp của công chức viên chức trong bảng lương mới.

Nguồn : https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/chuyen-de/tin-trong-nuoc/tu-1-7-2024-tien-luong-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-se-tang-bao-nhieu-.html