Chi phí chuyển đổi đất vườn sang đất ở mới nhất

Chi phí chuyển đất vườn sang đất ở

Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định rõ, khi chuyển từ đất vườn sang đất ở có thể xảy ra 2 trường hợp và t.iền sử dụng đất ở mỗi trường hợp là khác nhau.

Trường hợp 1: Chuyển từ đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, thu t.iền sử dụng đất bằng 50% c.hênh lệch giữa t.iền sử dụng đất tính theo giá đất ở với t.iền sử dụng đất tính theo giá đất nông n.ghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp sau:

– Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư kh.ông được công nhận là đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai 2013 sang l.àm đất ở;

– Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01.7.2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.

Có thể khái quát thành công thức tính t.iền sử dụng đất như sau:

T.iền sử dụng đất phải nộp = 50% x (T.iền sử dụng đất tính theo giá đất ở – T.iền sử dụng đất tính theo giá đất nông n.ghiệp).

Trường hợp 2: Chuyển từ đất nông n.ghiệp sang đất ở

Nếu đất vườn là đất trồng cây hàng năm hoặc cây lâu năm thì t.iền sử dụng đất được tính theo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Khi hộ gia đình, cá nhân chuyển đất nông n.ghiệp được Nhà nước giao kh.ông thu t.iền sử dụng đất sang đất ở thì s.ố t.iền phải nộp x.ác định như sau:

T.iền sử dụng đất phải nộp = T.iền sử dụng đất tính theo giá đất ở – T.iền sử dụng đất tính theo giá đất nông n.ghiệp.

Mặc dù có cách tính như trên nhưng để tính được s.ố t.iền sử dụng đất thì người dân phải biết giá đất theo Bảng giá đất, địa chỉ thửa đất, vị trí thửa đất.

Điều kiện đất vườn chuyển lên đất thổ cư?

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vì thế, người dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở phải xin phép và được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nguồn : https://laodong.vn/bat-dong-san/chi-phi-chuyen-doi-dat-vuon-sang-dat-o-moi-nhat-1190938.ldo